PROCEDURE VED SALG/OVERDRAGELSE/MV. AF HAVEForeningens advokat formidler salg, overdragelser og ændringer på vegne af foreningen.

Overdragelse/ændring af ejerforhold/salg kan kun finde sted ved foreningens mellemkomst, kun ved anvendelse af foreningens overdragelsesdokumenter og kun via foreningen advokat.

Håndtering af alle sager via advokat sikrer, at alt sker efter gældende lovgivning, så vi i vores haveforeningen ved, at der er styr på sagerne. Det er betryggende for alle.


Alle salg, ændringer eller tilføjelser af ejerforhold på en have, skal foretages via advokat og godkendes af bestyrelsen.

Alle udgifter forbundet med ændringer/tilføjelser afholdes af andelshaveren.

Der kan ikke betales med kontanter på noget tidspunkt, ligesom der aldrig kan afregnes direkte mellem parterne. Alle afregninger foregår via advokaten.


Oversigt over priser

Sælger

Vurdering: 2.100 kr. for vurdering 1. april-30. september // 3.000 kr. for vurdering 1. oktober-31. marts

Advokatsalær: 6.600 kr.

Tingboattest via advokat, hvis nødvendigt: 200 kr.

Tinglysningsafgift, hvis nødvendigt: 150 kr.

Gebyr som bidrag til valuarvurdering jf. GF2021: 2.000 kr.

Tilbageholdelse ifm. vand, indtil årsregnskab er afsluttet: 3.000 kr.


Køber

Indmeldelsesgebyr i Kolonihaveforbundet: 500 kr.


Advokatfirmaet

Lunøe l Schack Petersen

v/advokat Klaus Lunøe

Ny Adelgade 5, 1. - 1104 København K

Tlf. 7020 8031

www.boligadvokater.dk

info@boligadvokater.dk


Hvis du vil sælge, overdrage eller tilføje en ejer, skal du gøre følgende

1. Adviser foreningen

Send en mail til kontakt@stuvehoejgaard.dk og oplys at du ønsker at sælge eller foretage ændringer i dit ejerforhold af haven.
Husk at oplyse dit navn og havens adresse, din folkeregisteradresse og et telefonnummer vi kan kontakte dig på.

2. Få foretaget en vurdering

Få udarbejdet en vurdering af hus og have af Stuvehøjgaards Vurderingsudvalg.

Se mere under Vurdering >>

Vurderingen er gyldig i 12 måneder.

Det er et krav, at huset er lovligt og opfylder de krav, der er stillet af Ballerup kommune, jf. gældende deklaration for området.

Gør følgende, inden du får foretaget din vurdering:

  • Kontroller at dit kolonihavehus er lovligt efter vores bygningsregler
  • Sørg for at haven er pæn og ryddelig
  • Sørg for at hækken er klippet ned til max. 170 cm., som er hækkens maksimale højde jf. ordensreglerne


Når vurderingsgebyret er indbetalt, vil du blive kontaktet af foreningens vurderingsfolk, for at aftale et tidspunkt for vurdering.

I forbindelse med vurderingen skal du medbringe eventuelle kvitteringer for, samt udfylde en liste over, løsøre.


Husk at bestille din vurdering i god tid.

3. Find køber

Når vurderingen er afsluttet, vil du i løbet af nogle dage modtage vurderingsrapporten, og du kan nu gå i gang med at finde en køber til din andelshave.

Hvis du ønsker, at få haven slået op på foreningens til-salg-liste på hjemmesiden, kan du sende en mail til ​kontakt@stuvehoejgaard.dk. 

Mailen skal indeholde kontaktinfo for evt. interesserede, tekst om huset samt pris på hhv. grund, hus, løsøre og totalpris. Derudover kan medsendes op til 8 billeder.


4. Skaf tingbogsattest

Den kan hentes her.https://www.tinglysning.dk/tinglysning/landingpage/landingpage.xhtml?_afPfm=-19udfrxx97

Advokatfirmaet kan også hjælpe med at indhente en tingbogsattest.

Er det ikke muligt at få en tingbogsattest frem, bliver det nødvendigt at indhente en skriftlig tingbogsattest fra Tinglysningsretten og få denne tinglyst. Prisen herfor afholdes af sælger.


Viser en tingbogsattest, at der ikke er orden i adkomstrækkefølgen (fremmed adkomst i forhold til sælger) i henhold til tingbogsattesten, fordi der har været flere ejere før sælger, som ikke har fået tinglyst adkomst, sørger og bekoster sælger at adkomst rækkefølgen kommer i orden. Sælger skal i så fald indgå aftale herom med foreningens advokat. Udgiften hertil afholdes af sælger.

5. Meddel køber til foreningen/advokaten

Når du har fundet en køber, skal du indsende vurderingsrapporten, evt. tingbogsattest og købers kontaktoplysninger til foreningens advokat.

Der skal indsendes bopælsattest og kopi af sygesikringskort og gyldig billedlegitimation, som dokumentation for fast bopæl i Hovedstadsområdet til advokaten.

Bopælsattest kan fås hos Borger.dk eller ved henvendelse i den lokale Borgerservice.

Køber skal til godkendelsessamtale hos bestyrelsen, og efter godkendelse, sørger advokaten for at købsaftalen med dertilhørende papirer. Køber indbetaler købesummen til deponering på advokatens klientkonto - kontooplysninger udleveres af advokaten.

Der kan ikke indbetales kontant.


Advokaten bistår sælger med at blive afmeldt som el-forbruger til sælgers elforsyningsselskab samt at køber vejledes om tilmelding til ønsket elforsyningsselskab.


Salgsgebyret omfatter ikke tinglysning af købers adkomst på andelshaverens bygning på lejet grund, hvis en tinglysning viser sig nødvendig. Viser det sig, at tinglysning er nødvendigt for en ny køber, vil gebyret for tinglysningen til foreningens advokat være 3.000 kr. inkl. moms. Derudover kommer tinglysningsafgiften til Skat, som skal betales, når skødet bliver anmeldt til tinglysning.


Viser det sig, at der er tinglyst fremmed adkomst på sælgers bygning på lejet grund, skal sælger indgå særskilt aftale med foreningens advokat om at sikre, at sælger/ny andelshaver får den tinglyste adkomst på plads.

Omkostninger hertil kan ikke aftales til et fast honorar, men fastsættes i forhold til medgået tid.


Er sælgers tinglyste pantebreve gået tabt/forsvundet/ikke blevet digitaliserede, således at sælger ikke uden videre kan få aflyst et tinglyst pantebrev, kan det være nødvendigt at indlede en mortifikationssag. Sælger skal i givet fald indgå en særskilt aftale om indledning af en mortifikationssag med foreningens advokat.


6. Underskrift

Når køber har indbetalt overdragelsessummen, skal overdragelsespapirer underskrives af begge parter.

Underskrift finder sted med NemID til advokatens kontor medmindre andet aftales.

Advokaten udarbejder medlemsbevis til den nye andelshaver.


7. Endelig afregning

Foreningens advokat afregner med dig som sælger, idet foreningens eventuelle tilgodehavende modregnes.


Hvis foreningen har kautioneret for dig i forbindelse med indbetaling af supplerende indskud, vil lån og eventuelle bankgebyrer blive udlignet inden endelig afregning.

Hvis der er tinglyst lån i andelshaverens bygning på lejet grund, sørger foreningens advokat - i samarbejde med sælgers bank - for at lånet bliver indfriet, således at køber som ny andelshaver og som ejer af bygningen på lejet grund, opnår et anmærkningsfrit skøde på bygningen.

8. Lovlighed

Huset skal være lovlig ifølge de af Ballerup Kommune stillede krav, jf. gældende tinglyste deklaration om bebyggelse og anvendelse, der er tinglyst på hele haveforeningens ejendom.Vurderingsregler

2022-2024

Huseftersyn/

besigtigelse